นโยบายความเป็นส่วนตัว

B.TRIBE® (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในบริการที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) เราได้จัดตั้ง นโยบายความเป็นส่วนตัว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายนี้”) ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 (ข้อมูลส่วนบุคคล)

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิต ได้แก่ ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อ ฯลฯ ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่สามารถ ระบุตัวบุคคลโดยเฉพาะผ่านคำอธิบาย ฯลฯ และข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลเฉพาะจากข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ภายนอก ลายนิ้วมือ พิมพ์เสียง และหมายเลขประกันบนบัตรประกันสุขภาพ (ข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล) . .

ข้อ 2 (วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล)

เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนใช้งาน เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขใบขับขี่ ฯลฯ นอกจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกการทำธุรกรรมและการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ทำระหว่างผู้ใช้และบริษัทในเครือ ฯลฯ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ อาจถูกนำมาใช้โดยบริษัทในเครือของเรา (รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูล ผู้ลงโฆษณา ปลายทางการเผยแพร่โฆษณา ฯลฯ) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พันธมิตร”) เป็นต้น

ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)

วัตถุประสงค์ที่บริษัทของเรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้

 1. เพื่อให้บริการและดำเนินการบริการของเรา
 2. เพื่อตอบคำถามจากผู้ใช้ (รวมถึงการยืนยันตัวตน)
 3. เพื่อส่งอีเมลแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ ข้อมูลที่อัปเดต แคมเปญ ฯลฯ เกี่ยวกับบริการที่พวกเขาใช้อยู่และบริการอื่น ๆ ที่บริษัทของเรามอบให้
 4. เพื่อติดต่อคุณตามความจำเป็น เช่น การบำรุงรักษาและประกาศสำคัญ
 5. เพื่อระบุผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือผู้ที่พยายามใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงหรือไม่เหมาะสม และเพื่อปฏิเสธการใช้งาน
 6. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดู เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลที่ลงทะเบียนของตนเอง และดูสถานะการใช้งานได้
 7. เพื่อเรียกเก็บเงินผู้ใช้สำหรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการแบบชำระเงิน
 8. วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานข้างต้น

ข้อ 4 (การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งาน)

 1. บริษัทของเราจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อมีการรับรู้อย่างสมเหตุสมผลว่าวัตถุประสงค์ของการใช้งานนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ก่อนการเปลี่ยนแปลง
 2. หากวัตถุประสงค์การใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงจะถูกแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหรือประกาศบนเว็บไซต์นี้ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

ข้อ 5 (การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม)

 1. บริษัทของเราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่รวมกรณีที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ
  1. เมื่อจำเป็นต้องปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
  2. เมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงสุขภาพของประชาชนหรือส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กที่มีสุขภาพดี และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  3. ในกรณีที่จำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับ การได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจขัดขวางการดำเนินการได้ เมื่อ มีความเสี่ยงที่จะ
  4. เมื่อมีการประกาศหรือประกาศเรื่องดังต่อไปนี้ล่วงหน้าและบริษัทได้แจ้งให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบแล้ว
   1. วัตถุประสงค์การใช้งานรวมถึงการจัดเตรียมให้กับบุคคลที่สาม
   2. รายการข้อมูลที่มอบให้กับบุคคลที่สาม
   3. วิธีการหรือวิธีการจัดหาให้กับบุคคลที่สาม
   4. หยุดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามตามคำขอของบุคคล
   5. วิธียอมรับคำขอของบุคคล
 2. แม้ว่าจะมีบทบัญญัติของย่อหน้าก่อนหน้านี้ ในกรณีต่อไปนี้ บุคคลที่ให้ข้อมูลนั้นจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้ประเภทของบุคคลที่สาม
  1. เมื่อบริษัทของเรามอบหมายให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
  2. เมื่อมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากการสืบทอดธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการหรือเหตุผลอื่น ๆ
  3. ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ โปรดระบุรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้ร่วมกัน ขอบเขตของผู้ใช้ร่วม วัตถุประสงค์ในการใช้งานโดยผู้ใช้ และหากบุคคลดังกล่าวเป็น แจ้งล่วงหน้าถึงชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลนั้นทราบได้โดยสะดวก

ข้อ 6 (การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล)

 1. เมื่อบริษัทได้รับคำขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเดียวกัน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ล่าช้าตามคำขอนั้น อย่างไรก็ตาม หากการเปิดเผยอาจส่งผลกระทบต่อข้อความต่อไปนี้ บริษัทสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน และหากบริษัทตัดสินใจไม่เปิดเผยข้อมูล บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยไม่ล่าช้า เพื่อความสะดวก ค่าธรรมเนียมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละ 1,000 บาทจะถูกเรียกรับ
  1. หากมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของบุคคลเดียวกันหรือบุคคลที่สาม
  2. หากมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากทำให้เกิดการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ
  3. โดยส่วนหลังจากนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ประวัติการทำงานหรือข้อมูลเฉพาะบุคคล
 2. คำแปลข้างต้นเป็นการแปลของข้อความที่ได้รับเท่านั้นและอาจมีการตีความที่ต่างกันได้ตามเนื้อหาและบริบทที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7 (การแก้ไขและการลบข้อมูลส่วนบุคคล)

 1. หากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่บริษัทเก็บไว้ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้อาจติดต่อบริษัทเพื่อแก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การแก้ไข ฯลฯ”) ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ) สามารถเรียกร้องได้
 2. หากบริษัทได้รับคำขอจากผู้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนและตัดสินใจว่าจำเป็นต้องตอบสนองต่อคำขอนั้น บริษัทจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า
 3. หากบริษัททำการแก้ไขใดๆ ฯลฯ ตามบทบัญญัติของย่อหน้าก่อนหน้านี้ หรือหากบริษัทตัดสินใจว่าจะไม่ทำการแก้ไขใดๆ ฯลฯ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา 8 (การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ)

 1. บริษัทของเราอาจระงับหรือลบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล”) เนื่องจากเหตุผลที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการนอกเหนือขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้งานหรือได้มาโดย วิธีการที่ผิดกฎหมาย หากเราได้รับการร้องขอ เราจะดำเนินการสอบสวนที่จำเป็นโดยไม่ชักช้า
 2. หากเราพิจารณาว่าจำเป็นต้องตอบสนองต่อคำขอโดยอิงจากผลการสอบสวนในย่อหน้าก่อนหน้านี้ เราจะระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า
 3. หากบริษัทระงับการใช้งาน ฯลฯ ตามบทบัญญัติของย่อหน้าก่อนหน้านี้ หรือหากบริษัทตัดสินใจที่จะไม่ระงับการใช้งาน ฯลฯ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยไม่ชักช้า
 4. แม้ว่าจะมีสองย่อหน้าก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การระงับการใช้งาน ฯลฯ จะต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก หรือในกรณีที่การระงับการใช้งาน ฯลฯ เป็นเรื่องยาก มาตรการทางเลือกอื่นที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ใช้อาจถูกนำมาใช้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ใช้มาตรการทางเลือกนี้

มาตรา 9 (การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว)

 1. เนื้อหาของนโยบายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ยกเว้นกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้
 2. เว้นแต่บริษัทของเราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้นับจากเวลาที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้

ข้อ 10 (การสอบถาม)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อช่องทางติดต่อด้านล่าง

ที่อยู่: ชั้น 1-4 CRYSTALSQUAREGINZA, 8-15-6 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061
ชื่อบริษัท: B.TRIBE®


ติดต่อเรา

นั่นคือทั้งหมดที่